DEFENSOR DE L'ASSEGURAT

1 - Contacte

Telèfon: 932.265 966. Informació
L'informem per facilitar la utilització dels nostres serveis.
Horari d'oficina: De dilluns a dijous de 8 a 18 hores, divendres de 8 a 15 hores.

2 - Queixes i reclamacions

Si desitja realitzar una queixa o reclamació, posem a la seva disposició tota la informació que necessita per poder realitzar-la.
AME ASISTÈNCIA MÈDICA, Companyia d'Assegurances, SA informa que l'assegurat disposa dels mitjans de queixa i reclamació següents:

  • Departament d'Atenció a l'assegurat per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els seus clients, o, si no persones legitimades, els presentin, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts.

Podran presentar escrit dirigit al domicili social:

- Carrer València 106-108 baixos, 08015 Barcelona.

- Fax 93 226 75 89

- Correu electrònic: atencionalasegurado@ameasistencia.com

Les queixes i reclamacions formulades pels clients, seran ateses i resoltes en el termini de dos mesos des de la seva presentació al Departament d'Atenció a l'assegurat.

Els clients tenen a la seva disposició el model de presentació de queixes i reclamacions adaptat als requisits legals i al Reglament de Funcionament del Departament d'Atenció a l'assegurat.

Comissionat per a la Defensa del Client a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: d'acord amb el procediment que estableix el Reglament d'ordenació de les assegurances privades i l'Ordre ECO / 734/2004, el reclamant podrà traslladar la seva queixa o reclamació davant el Comissionat per a la defensa de l'assegurat de la Direcció General d'Assegurances per la qual cosa ha d'acreditar que ha transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació davant el Departament d'Atenció a l'assegurat, sense que aquesta hagi estat resolta o que hagi estat denegada l' admissió o que hagi estat desestimada, totalment o parcialment la petició. No pot utilitzar aquesta via si s'ha acudit a la via administrativa, judicial o arbitral.

  • Tribunal Arbitral de Barcelona: per a la resolució de totes les qüestions litigioses derivades del Contracte d'Assegurances subscrit, les parts podran sotmetre a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona., Encomanant al mateix la designació d'àrbitres i administració de l'arbitratge i, obligar-se a complir la decisió arbitral.
  • Jurisdicció ordinària: l'assegurat pot acudir als tribunals ordinaris de Justícia sotmetent als mateixos la reclamació realitzada, sent el jutge competent el del domicili de l'assegurat.

3 - Descàrrega de documents