AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES D'AME ASISTENCIA MÉDICA

Denominació Social: AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Domicili Social: C/ VALÈNCIA 106-108, BAIXOS - 08015 BARCELONA

NIF: A081693825

Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu d'Origen i Prestació de Serveis:
ESPANYA AUTORITAT DE CONTROL: DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES DEL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA. REGISTRADES AMB EL NÚM. C-0290

AUTORITAT DE CONTROL MATÈRIA SANITÀRIA: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. REGISTRADES AMB EL NÚM. CAT-30
Registre Mercantil de Barcelona, Full 5.494, Foli 1, Volum 997, Llibre 500.

E-mail: ame@ameasistencia.com

Nom del domini: www.ameasistencia.com

 

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, inlcoses les dades de salut, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals inlcoses les deades de salut que es puguin sol·licitar, siguin tractades per part d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA

  2. Realitzar estudis estadístics.

  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals, incloses les dades de salut que hagi facilitat, no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals, incloses les dades de salut que hagi facilitat, siguin objecte de tractament automatitzat per part d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: ame@ameasistencia.com

  2. Correu Postal: C/ VALENCIA, 106, BAJOS - 08015 BARCELONA.

  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: ame@ameasistencia.com

D’igual forma, AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

PAGAMENTS ON-LINE

La pàgina web permet als usuaris assegurats d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA la realització de pagaments on-line dels seus rebuts. Per a això, l’usuari haurà d’acceptar la present política de privacitat.

El pagament només podrà realitzar-se a través de: la plataforma de pagament on-line del Banc Sabadell, o bé a través del sistema de pagament segur IuPay. Com a mesura de seguretat s’han d’encriptar les seves dades abans que es realitzi la transferència d’informació des del seu ordinador al sistema de pagament segur, utilitzant la plataforma de pagament de Banc Sabadell i IuPay (podrà pagar amb el seu compte IuPay o amb la targeta de crèdit o dèbit). AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no rep ni emmagatzema les dades de la targeta de dèbit o crèdit ni del seu compte IuPay. Sabrà que la pàgina és segura pel cadenat que es mostra a la part inferior del navegador (o si l’adreça de la pàgina web comença per https). Aquest mètode és l’estàndard reconegut per efectuar transaccions segures.

          SEGURETAT

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i     d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.

 

Els continguts proporcionats per AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

 

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 

AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’AME ASISTENCIA MÉDICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.